സിഡാക്കിൽ പ്രോജക്ട് സ്റ്റാഫ് ആകാം | C-DAC Recruitment 2022

സെന്റർ ഫോർ ഡവലപ്മെന്റ് ഒാഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് കംപ്യൂട്ടിങ്ങിനു കീഴിലെ വിവിധ സെന്റർ/ലൊക്കേഷനുകളിൽ 530 പ്രോജക്ട് സ്റ്റാഫ് ഒഴിവ്. കരാർ നിയമനം

Oct 19, 2022 - 04:56
 0

സെന്റർ ഫോർ ഡവലപ്മെന്റ് ഒാഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് കംപ്യൂട്ടിങ്ങിനു കീഴിലെ വിവിധ സെന്റർ/ലൊക്കേഷനുകളിൽ 530 പ്രോജക്ട് സ്റ്റാഫ് ഒഴിവ്. കരാർ നിയമനം. തിരുവനന്തപുരത്തും അവസരം. ഒാൺലൈൻ അപേക്ഷ ഒക്ടോബർ 20 വരെ.

തസ്തിക, ഒഴിവ്, യോഗ്യത, പ്രായം:

  • ∙പ്രോജക്ട് എൻജിനീയർ (250): 60% മാർക്കോടെ ബിഇ/ബിടെക്/തത്തുല്യം. അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ്/കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ/ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ 60% മാർക്കോടെ പിജി. അല്ലെങ്കിൽ എംഇ/എംടെക്/തത്തുല്യം. അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ പിഎച്ച്ഡി; 0-4 വർഷ പരിചയം; 35.
  • ∙സീനിയർ പ്രോജക്ട് എൻജിനീയർ/മൊഡ്യൂൾ ലീഡ്/പ്രോജക്ട് ലീഡ് (200): 60% മാർക്കോടെ ബിഇ/ബിടെക്/തത്തുല്യം. അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ്/കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ/ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ 60% മാർക്കോടെ പിജി. അല്ലെങ്കിൽ എംഇ/എംടെക്/തത്തുല്യം. അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ പിഎച്ച്ഡി; 3-7 വർഷ പരിചയം; 56.
  • ∙പ്രോജക്ട് മാനേജർ/പ്രോഗ്രാം മാനേജർ/പ്രോഗ്രാം ഡെലിവറി മാനേജർ/നോളജ് പാർട്‌നർ (50): 60% മാർക്കോടെ ബിഇ/ബിടെക്/തത്തുല്യം. അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ്/കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ/ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ 60% മാർക്കോടെ പിജി. അല്ലെങ്കിൽ എംഇ/എംടെക്/തത്തുല്യം. അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ പിഎച്ച്ഡി; 9-15 വർഷ പരിചയം; 56.
  • ∙പ്രോജക്ട് അസോഷ്യേറ്റ് (30): ബിഇ/ബിടെക്/തത്തുല്യം. അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ്/കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ/ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ പിജി. അല്ലെങ്കിൽ എംഇ/ എംടെക്/ തത്തുല്യം. അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ പിഎച്ച്ഡി; 30.

www.cdac.in

Content Summary : C-DAC Recruitment 2022: Apply for 530 Project Associate

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow