കെല്‍ട്രോണ്‍ കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

Jan 26, 2024 - 21:19
 0

കേരള സര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായ കെല്ട്രോണിന്റെ ആലുവയിലുള്ള നോളജ് സെന്ററില് ഹസ്വകാല തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വെയര് ഹൗസ് ആന്ഡ് ഇന്വെന്ററി മാനേജ്മെന്റ്, കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഫിനാന്ഷ്യല് അക്കൗണ്ടിംഗ്, വിത്ത് സ്‌പെഷ്യലൈസേഷന് ഇന് ഇന്ത്യന് ആന്ഡ് ഫോറിന് അക്കൗണ്ടിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടര് ഹാര്ഡ്വെയര് ആന്ഡ് നെറ്റ്‌വര്ക്ക് എന്ജിനീയറിംഗ്, ഗ്രാഫിക്സ് ആന്ഡ് വിഷ്വല് എഫക്ട്സ്, ടോട്ടല് സ്റ്റേഷന് സര്വെ, ഓട്ടോകാഡ് കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. വിവരങ്ങള്ക്ക് കെല്ട്രോണ്നോളജ് സെന്റര് രണ്ടാംനില സാന്റോ കോംപ്ലക്സ്, റെയില്വേ സ്റ്റേഷന് റോഡ് ആലുവ എന്ന വിലാസത്തില് ബന്ധപ്പെടുക. ഫോണ്: 8136802304.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow