ഫിലിപ്പീൻസിൽ എത്തിയപ്പൊ ഇതാണവസ്ഥ! - Starting Philippines Travel Series - Route Records

വീട്ടീൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഫിലിപ്പൈൻസ് ലെ മനിലയിൽ എത്തുന്നതുവരെയുള്ള കാഴ്ചകൾ